ترانه گلنار کجایی که از غمت ناله میکند عاشق وفادار