متن مداحی خرابم از فراق رويت مانده بر اين دل آرزويت