هر که در هر جا کندحق را مدد همچو خون در رگ او جاریم